Ana sayfa Borsa Aracı Kurumlar – Kişiler kimlerdir ?

Aracı Kurumlar – Kişiler kimlerdir ?

0
PAYLAŞ

Aracı Kurumlar – Kişiler kimlerdir ?

Hisse Senetlerini:

  • Başkası adına ve hesabına
  • Kendi adını göstererek, başkası hesabına,
  • Hem kendi adına hem kendi hesabına, alıp-satmayı “Meslek Edinmiş” ve bu meslekle ilgi­

li gerekli belgeyi almış kişilere ve kuruculara “Aracı Kurum, Aracı Kişi” denilmektedir.

Borsa’da ve Borsa dışında aracılık yapan kurum ve kişilere başka ülkelerde (yaptıkları işin çapma, niteli­ğine göre) “broker, dealer jobber, agent, specialist, market maker” gibi isimler verilmektedir. Türki­ye’de henüz kimin ne olduğu, kimin ne yaptığı bilin­mediğinden “aracı, aracı kurum, borsa bankeri, ban­ker” gibi genellemeler yapılmaktadır.

Mevcut kanunlara göre Türkiye’de aracılar genel olarak iki grupta toplanır:

A Grubu Aracılar: Bunlar “Taahhütlü Aracılık” (Un­derwriting) yapabilen ve Birinci-el Piyasa’da ve de İkinci-el Piyasa’da faaliyet gösterebilen aracılardır.

B Grubu Aracılar: Bunlar sadece İkinci-el Piyasa’da faaliyet gösterebilen aracılardır.

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, Aracı’lann mut­laka kanunda yazılı şartları yerine getirdiklerini Ser­maye Piyasa Kurulu’na belirtip, “Borsa Bankerliği

Belgesi” denilen belgeyi almaları şarttır.

Bunun anlamı şudur. Önüne gelen ben Aracı’yım

diyemez. Aracı’lığın “Belgelenmesi” şarttır. Belge sahibi Aracılar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir.

Halen Borsa’da 3 tür Aracı faaliyettedir:

  • Bankalar

Bazı kamu ve özel sektör bankaları “Menkul Kıy­metler Servisi” kurarak, “Aracılık belgesi” almakta ve bankacılık yanında aracılık da yapmaktadır.

Borsada Para Kazanmak: Borsada Para Kazanmak

  • Aracı Kurumlar

Bunlar özel olarak aracılık yapmak üzere kurulan ve sadece aracılık konusunda faaliyet gösteren Ano­nim Şirket statüsünde firmalardır.

  • Borsa Komisyoncuları-Borsa Bankerleri

Bunlar, Borsa’nm kuruluşu sırasında yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde belli imtihanlardan ge­çerek, kişisel olarak Borsa’da Aracılık yapmalarına izin verilen şahıslardır.

Değişen mevzuat, belli süre sonra bunların firma­ya dönüşmelerini, Anonim Şirket halinde örgütlen­melerini öngörmektedir. Fakat bunlar halen kendi isimleriyle, Borsa’da aracılık faaliyetini sürdürme imkanına sahiptirler.

1990 yılı sonuna doğru banka, anonim şirket ve şa­hıs olarak tüm belgeli aracıların sayısı 150’yi aşma­maktadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın salonunun büyüklüğü “yaz tahtaya al haftaya” usulü basit işlem şekli, salonda daha fazla aracının faaliyetine imkan vermediğinden, Sermaye Piyasası Kurulu yeni aracı kuruluşların kuruluşunu sınırlamaktadır.

  • Aracılar’ın çıkan?

Aracılar’m ana görevi alım satıma aracılık demek­tir. Geçimlerini bundan sağlarlar.

Hem alımda, hem satımda, alım satım değeri top­lamı üzerinden Borsa dilinde “kurtaj”diye adlandı­rılan bir komisyon alırlar.

Komisyon oranı iş hacmine göre değişir. İşlem rakkamımn yüzde l’i ile yüzde 5’i arasında belirle­nir.

Borsa Nedir? : Borsa Nedir, Sistem Nasıl Çalışır?

Başka ülkelerde genellikle Aracılar’ın aracılık dı­şında bir iş yapmaları, kendileri için Hisse Senedi alıp-satmaları, Portföy sahibi olmaları yasaktır.

Çünkü bu durumda, “Önce can, sonra canan ilkesi ile” Borsa’da hareket edip, müşterilerinin menfaat­lerini hep ikinci plana atabilirler,

Türkiye’de Aracı bankaların da, kuramların da, kişilerin de Portföy sahibi olmaları, kendi adlarına hisse senedi alıp satmaları, saklamaları serbesttir.

  • Aracıların Portföy sahibi olmalarının tehli­kesi

Hisse senedi alıp satmak için Aracı seçiminde dik­kat edeceğiniz şey, Aracı’mzın portföyünün olup ol­maması, kendi portföyünü aracılık işlemlerine bu­laştırıp bulaştırmadığıdır.

Eğer Aracı (banka-kurum-kişi) kendi portföyü ile

aracılık sorumluluğunu içiçe yürütüp kârını artır­mak istiyor ise, alınmayacak zamanda (kendi portfö­yünü boşaltma arayışında) size hisse senedi aldıra- bilir.

Satılmayacak zamanda (sizin hisse senetlerini ken­di satın almak için) ucuz fiyatla sizin hisseleri sattıra- bilir.

Bir de bakarsınız, alım emirleriniz en yüksek fiyat­tan gerçekleşiyor, sat dediğinizde ise, o günkü seansın en düşük rakkamından satışınız yapılıyor.

Böyle bir durumda yapabileceğiniz bir şey yok­tur. Tek yapabileceğiniz şey aracınızı değiştirmek­tir.

Borsa İşlemleri: İsteyen Gidip Borsa ’da Alım-Satım Yapabilir mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here